13.3.2020

Tallentavan kameravalvonnan rekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty: 13.3.2020

1. Rekisterinpitäjät

Kiinteistö Oy Metsätapiola (2464588-2)
Revontulenpuisto 2
02100 Espoo; ja

Kiinteistö Oy Metsätapiolan Pysäköinti (2464589-0)
Revontulenpuisto 2
02100 Espoo

(jäljempänä ”me”)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Terhi Nevalampi
metsatapiola@newsec.fi
p. +358 50 5905 430

3. Rekisterin nimi

Tallentavan kameravalvonnan rekisteri

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Kameravalvonnan tarkoitus on suojata kiinteistöosakeyhtiön ja sen vuokralais- sekä käyttäjäyritysten ja niiden työntekijöiden sekä kiinteistössä vierailevien omaisuutta, ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten sekä omaisuutta ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämisessä. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa alueella liikkuvien henkilöiden ja tilojen turvallisuus.

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Tallentavien kameravalvontalaitteiden läheisyydessä on kyltein/tarroin ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta.

5. Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tietoja?

Rekisteri sisältää kameravalvonnan piiriin kuuluville alueille ja tiloihin sijoitettujen kameroiden kuvaamaa ja tallentamaa kuva-aineistoa alueella liikkuvista henkilöistä ja ajoneuvoista. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Kameravalvontaa on kiinteistön yleisillä alueilla niin sisällä kuin ulkona. Ulkona kuvataan piha-alueita ja sisäänkäyntien edustoja. Sisätilojen osalta kamerat kuvaavat itse parkkihallia, aulatiloja, käytävätiloja, hissiauloja ja porrasauloja sekä portaikkoja.

6. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa poliisiviranomaisille rikosten tutkintaan varten.

Kameravalvonta on ulkoistettu ulkopuoliselle vartiointiliikkeelle, joka huolehtii valvonnan käytännön toteutuksesta rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun.

7. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Rekisteri säilytetään digitaalisessa muodossa rikosilmoitinjärjestelmällä valvotussa tilassa. Rekisteri on suojattu asianmukaisin palomuurein ja salasanoin, ja tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti tallenteita käsitellään takautuvasti korkeintaan kolmen vuorokauden ajan, jonka jälkeen ne hävitetään. Siinä tapauksessa, että tallenteita käytetään rikosten selvittämiseksi tai rikokseen liittyvänä todistusmateriaalina, niiden käsittelyaika on korkeintaan 30 vuorokautta.

Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

8. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etumme. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

9. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.